EASY LINE

Easy Line

Řada Easy® umožňuje kvalitativní detekci hlavních somatických mutací genů EGFR, KRAS, NRAS a BRAF pomocí real-time PCR.

Kit Easy® ALK je určen pro kvalitativní detekci aberantní exprese tyrosin-kinázové domény ALK, což je způsobeno přestavbou genů (One Step Real-Time RT-PCR).

Každá sada obsahuje všechny reagencie potřebné pro test a pozitivní kontroly reakce.

Kity validovány k testování na těchto přístrojích:

Rotor-Gene Q
Rotor-Gene 6000
Stratagene Mx3000P
Stratagene Mx3005P
ABI 7300
ABI7500
Biorad CFX 96

Všechny sady (na výše uvedených přístrojích) mají stejný teplotní profil pro detekci somatických mutací.

Každý mix umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více mutovaných alel plus vniřní kontrolu.

Specifické  oligomixy umožňují hodnocení kvality a množství DNA v každém vzorku.

 

Kity řady Easy je nutné uchovávát při teplotách -18 až -21C a jsou transportovány na suchém ledu.

 

 

PRODUKTOVÝ LETÁK ZDE 

 

 

Easy® KRAS kat.č. RT001 (24 test, CE IVD)
Detekce hlavních mutací na exonu 2 (kodony 12, 13), exonu 3 (kodony 59, 61) a exonu 4 (kodony 117, 146) genu KRAS za použití 12 oligo mixů.

 

Easy® BRAF kat.č. RT002 (24 test, CE IVD)

Detekce hlavních mutací kodonu 600 genu BRAF s použitím 5 oligo mixů.
Každý mix umožňuje Každá kombinace umožňuje co-zesilovači fi kace jedné nebo více mutovaných alel plus kontrolní gen endogenní.

 

Easy® EGFR kat.č. RT003 (24 test, CE IVD)

Detekce hlavních mutací exonů 18, 19, 20, 21 genu EGFR pomocí 8 oligo mixů.

 

Easy® NRAS kat.č. RT004 (24 test, CE IVD)

Detekce hlavních mutací exonu 2 (kodony 12, 13), exonu 3 (kodony 59, 61) a exonu 4 (kodony 117, 146) genu NRAS za použití 8 oligo mixů.

 

Easy® ALK kat.č. RT005 (24 test, CE IVD)

Kvalitativní detekce aberantní exprese tyrosin-kinázové domény ALK je přiřazena k genové fúzi vyvolané retrotraskripcí a koamplifikací na 3 'konci ALK mRNA (detekováno FAM značenou sondouu) a endogenní kontrolou genu (detekováno HEX značenou sondou).

 

Easy® DPYD Kat. č. RT006 (24 test, CE IVD)

Detekce DPYD polymorfismů genů DPYD * 2A (IVS14 + 1G> A, c.1905 + 1G> A, rs3918290), DPYD * 13 (c.1679T> G, rs55886062), DPYD D949V (c.2846A> T, rs67376798) a DPYD IVS10 (c.1129-5923C> G, rs75017182), spojené s toxicitou v důsledku léčby fluoropyrimidiny, detekce alelickou diskriminací za použití 4 oligo mixů.
Každá kombinace umožňuje koamplifikace mutované sekvence (FAM), stejně jako sekvence divokého typu WT (HEX).

 

Easy® UGT1A1 Kat.č. RT007 (24 test, CE IVD)
Detekce polymorfismů UGT1A1 genu UGT1A1 * 1 (TA) 6, UGT1A1 * 28 (TA) 7, UGT1A1 * 36 (TA) 5 a UGT1A1 * 37 (TA) 8, spojených s toxicitou v důsledku léčby s irinotekanem, detekce alelickou diskriminací za použití 1 oligo mixu.
UGT1A1 mix obsahuje HEX značené sondy pro UGT1A1 * 28 a UGT1A1 * 37 a FAM značené sondy pro UGT1A1 * 1 a UGT1A1 * 36.

 

Easy® THYROID Kat. č. RT008 (24 test, CE IVD)
Detekce hlavních mutací exonu 2 (kodony 12,13), exon 3 (kodon 61) genů KRAS, NRAS, HRAS, kodony 600 a 601 genu BRAF s použitím 8 oligo mixů.

Helix® Circulating Nucleid Acid Kat.č. H8040 (50 test, CE IVD)
Souprava umožňuje ruční extrakci cirkulující, volné DNA (cfDNA) z plazmy.
Souprava Helix® Circulation Nucleid Acid spolu se soupravou Easy® EGFR, umožňuje mutační analýzu genu EGFR v cirkulující nádorové DNA (liquid biopsy), když není nádorová tkáň hodnotitelná, v souladu s doporučeními EMA / 129677/2014 z 25. září 2014.

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.